Sport, Wet & Regelgeving

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben.

Welzijn
Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.

Sport
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De ‘sportieve missie’ van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie

NOC*NSF

Sport inspireert en sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Vanuit deze kracht van sport wil NOC*NSF als Nationaal Olympisch Comité en als dé Nederlandse belangenorganisatie van de georganiseerde sport, de sport in Nederland op Olympisch niveau brengen. NOC*NSF is daarmee de federatie van sportbonden die samen staan voor een open, gezonde, aantrekkelijke, pluriforme en verantwoordelijke sportbranche, die toegankelijk is voor iedere Nederlander.
NOC*NSF realiseert haar doelstellingen door gerichte ondersteuning, onderlinge samenwerking en belangenbehartiging van de aangesloten sportbonden. NOC*NSF zorgt voor de uitzending van topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd)Spelen en voor een ambitieus topsportprogramma. NOC*NSF draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de sport en vertegenwoordigt de Nederlandse sport nationaal en internationaal in diverse samenwerkingsrelaties.
Het is de ambitie van NOC*NSF om samen met de sportbonden de sportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75 procent en Nederland in de top 10 van topsportlanden in de wereld te brengen. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het vergroten van de fondsen voor de sport, een goede koepelorganisatie te zijn en te behoren bij de beste NOC’s en NPC’s (Paralympisch) in de wereld.

https://nocnsf.nl

Sportservice Overijssel

Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat in Overijssel. Ons doel is zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om (blijvend) te sporten en te bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.

Onze ambities:

  • Uitbreiding en verbetering van het sport- en beweegaanbod
  • Een optimale sportinfrastructuur
  • Toename van het aantal inwoners dat structureel deelneemt aan sport- en bewegingsactiviteiten

Kerntaken

  • Advies en informatieverstrekking
  • Onderzoek en Innovatie
  • Deskundigheidsbevordering en Professionalisering
  • Netwerkontwikkeling

www.sportserviceoverijssel.nl

Nationaal Sportakkoord          

“Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport te kunnen hebben”. Dit is de boodschap van het Nationaal Sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebracht om sportief Nederland te laten verenigen. Om dat mogelijk te maken investeert de overheid jaarlijks ruim 400 miljoen euro. Op 29 juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend.