Sociaal Vitaal in kleine kernen

Ontwikkelingen als krimp, sociale achterstand en vergrijzing hebben gevolgen voor onder andere het voorzieningenaanbod, accommodaties, woningvoorraad en activiteitenaanbod in kleine kernen. De provincie Overijssel verwacht de komende decennia overall een afvlakking van de bevolkingsgroei. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op het sport en beweeglandschap in kleine kernen: minder sporters, minder aanbod en een toenemende druk op het vrijwillig en bestuurlijk kader. De kracht van sport als ‘bindmiddel’ en specifiek het bestaansrecht van sommige sportverenigingen komt hiermee onder druk te staan. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijke factor om een gezonde en actieve leefstijl van inwoners en de leefbaarheid in de omgeving te bevorderen dreigt weg te vallen.

Binnen het project Sociaal Vitaal staat een sociale en vitale kern centraal. Uitgangspunt hierbij is om lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid te optimaliseren, zodat iedereen (zo lang mogelijk) actief aan de samenleving kan deelnemen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. Op basis van behoeften en ideeën uit de samenleving wordt een sport- en beweegaanbod gecreëerd.