Sportbeleid

De gemeente Borne heeft in 2017 een actualisatie vast gesteld over het Sporten & Bewegen in Borne.

Dat sporten goed is voor de mens, is geen nieuws meer. Echter wel de term “sport-inclusief denken”, waarbij sport steeds meer een bijdrage levert aan de preventieve kant voor de WMO, Jeugdzorg en Gezondheid. Sport is een middel dat kan worden ingezet om participatie, verbinding, ontmoeting, ontwikkeling, een gezonde leefstijl, normen en waarden en sociale cohesie te stimuleren.

Deze actualisatie geeft de huidige visie op sport en bewegen in Borne weer, werpt een blik op  enkele uitvoeringsprojecten en brengt samenhang aan in diverse ontwikkelingen. Deze actualisatie is een ondersteunende leidraad voor de gemeenteraad voor de toekomstvisie van sport en bewegen in Borne.

“De visie op Sport en Bewegen in Borne” is mede tot stand gekomen met input vanuit de samenleving. Hiervoor hebben o.a. afzonderlijke gesprekken met de besturen van de verenigingen plaats gevonden om wensen en behoeftes boven tafel te krijgen. In de Blos is de visie op sport diverse keren besproken met vertegenwoordigers van de verenigingen. Tijdens het Open Podium in februari 2016,waar ruim 150 inwoners aanwezig zijn geweest, is gesproken over wat de betekenis van sport is voor Borne. Tevens is het besproken in het beleids-verbindend overleg van de afdeling Welzijn & Educatie. Ook de behoeften van de diverse partners, zoals het onderwijs, wijkverenigingen, gezondheidsinstellingen en maatschappelijke instanties zijn in deze sportvisie verwerkt.

De visie van “Sport & Bewegen in Borne” is als volgt:

Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie stimuleren. 

 Aan deze visie zijn de volgende ambities gekoppeld:

  • Zowel breedtesport als prestatiesport voor iedere inwoner mogelijk maken, door het faciliteren van voldoende en kwalitatief goede en betaalbare accommodaties.
  • Het aanbieden van sportstimuleringsprojecten, zodat iedere inwoner de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten en participeren.
  • Het versterken van de vitaliteit van de vereniging en vereniging ondersteunen die hun maatschappelijke rol oppakken in samenwerking met het onderwijs, welzijnsinstellingen en wijkverenigingen.
  • Het bewust maken van inwoners van het belang van een gezonde en actieve leefstijl en het scheppen van randvoorwaarden met gezondheidspartners om dit mogelijk te maken.
  • Het bevorderen van een veilig sportklimaat en de maatschappelijke rol van verenigingen zichtbaar maken door samenwerking tussen gemeente, (sport) verenigingen en bonden.
  • Het inzetten van sport als (preventie) middel om doelstellingen t.a.v. gezondheid, zorg, leefstijl en leefbaarheid te realiseren.

Hieronder is de complete “Visie op Sport & Bewegen” te downloaden.

Sport en Bewegen in Borne, mei 2017